© 2019        PRIVACYVERKLARING  Postzegelvereniging Gorinchem en Omstreken. In het kader van uw lidmaatschap van onze vereniging verzamelen wij een aantal persoonsgegevens en aanvullende gegevens om u deel te kunnen laten nemen aan de activiteiten van de vereniging en om ons in staat te stellen met u contact op te nemen. Wij verzamelen de volgende gegevens: naam, adres, woonplaats en datum ingang lidmaatschap. Voor de rondzenddienst ook telefoonnummer en e-mailadres. De gegevens worden beheerd door het bestuur. Onze vereniging heeft een collectief lidmaatschap op het Maandblad Filatelie. De administratie van het Maandblad wordt gevoerd door Abonnementenland in Uitgeest. Zij ontvangen naam adres en woonplaats gegevens ten behoeve van verzending van het Maandblad. Met de      uitgever van het maandblad Filatelie, de Stichting Nederlandsch Maandblad voor Filatelie is een contract gesloten.      De Stichting heeft met Abonnementenland een zg. verwerkersovereenkomst gesloten waarmee uw privacy rechten worden gewaarborgd. De adressering geschiedt bij Damen Drukkers in Werkendam, waarmee de Stichting eveneens een verwerkersovereenkomst heeft gesloten ten behoeve van de bescherming van uw privacyrechten. Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, anders dan degenen waarmee wij als vereniging een                                            overeenkomst hebben gesloten ten behoeve van dienstverlening aan onze leden. Uw rechten: 1) Recht op correctie: U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te corrigeren. Wij doen redelijke inspanningen om persoonsgegevens       die in ons bezit of beheer zijn nauwkeurig, compleet, actueel en relevant te houden op basis van de meest recente informatie die       beschikbaar is voor ons. 2) Recht van toegang: U mag van ons informatie vragen betreffende persoonsgegevens die we van u hebben, inclusief informatie over welke       categorieën persoonsgegevens we in ons bezit of beheer hebben, waarvoor ze worden gebruikt, waar we ze hebben verzameld. U mag ons       gratis een kopie vragen van persoonsgegevens die we van u hebben. 3) Recht om gegevens te laten wissen: We kunnen uw persoonsgegevens wissen op uw verzoek, wanneer de persoonsgegevens niet langer       noodzakelijk zijn in verband met de doeleinden waarvoor ze waren verzameld of verwerkt. 4) Recht om bezwaar te maken: U mag te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als gevolg van uw       specifieke situatie. Recht om een klacht in te dienen: In het geval van een vermeende inbreuk of toepasselijke privacywetgeving kunt u een       klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming in het land waar u woont of waar de vermeende       inbreuk plaatsvond.       Uitoefenen van uw juridische rechten: Om uw juridische rechten te kunnen uitoefenen, neemt u schriftelijk of elektronisch contact op        bijvoorbeeld per e-mail of brief. 5)   Bewaren van uw persoonsgegevens. Over het algemeen zullen we de persoonsgegevens die we van u hebben verzameld, wissen als ze       niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld. 6) Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken te allen tijde onze privacy praktijken, alsook onze privacyverklaring te wijzigen       en bij te werken. Om deze reden moedigen wij u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Deze privacyverklaring is actueel op       de datum van de 'laatste herziening' onder aan deze pagina. We zullen uw persoonsgegevens behandelen op een manier die overeenstemt       met de privacyverklaring waaronder ze zijn verzameld, tenzij we uw toestemming hebben om ze anders te behandelen.             Opgemaakt 23 januari 2019.